تعیین اسیدیته و عدد اسیدی

وسایل مورد نیاز آزمایش:

ارلن - اتانول – فنل فتالئین – سود 0.1 نرمال – روغن – ترازو

روش آزمایش:

ابتدا ارلن را برداشته روی ترازو قرار داده و آن را صفر می کنیم سپس 20 گرم روغن وزن کرده، 10 سی سی اتانول و 5 قطره معرف فنل فتالئین داخل ارلن می ریزیم و خوب هم می زنیم و با سود 0.1 نرمال عمل تیتراسیون را انجام می دهیم تا رنگ صورتی ظاهر شود و در فرمول زیر عدد بدست آمده را می گذاریم.

N = نرمالیته سود

V = حجم سود

W = وزن نمونه

W / V*N*56.1 = اسیدیته

W / V*N*28.2 = عدد اسیدی

نمونه مصرفی (روغن) = روغن سرخ شده

تعداد سود مصرفی = 1

0.28=20g / 1*0.1*56.1 = اسیدیته

0.15=20g / 1*0.1*28.2 = عدد اسیدی

0.15*1.99=0.28

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 19:48  توسط شیرین ورشوچی و فهیمه کریمی  |